‘काल्पनिक कुराले निजगढमा अवरोध’

sf7df8f}F, !* dªl;/M /fhb”t tyf j}b]lzs ;fem]bf/ ;+:yfsf k|d’v;Fu 5nkmn sfo{qmd g]kfn e|d0f jif{–@)@) ;kmn kfg{ g]kfnl:yt ljleGg b]zsf /fhb”t tyf j}b]lzs ;fem]bf/ ;+:yfsf k|d’v;Fusf] 5nkmndf ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88ogdGqL of]u]zs’df/ e§/fO{ . tl:a/, ;f}hGoM dGqL e§/fO{sf] ;ljrfno÷/f;;

काठमाडौँ। वातावरणसँग सम्बन्धित काल्पनिक कुरा गरेर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध ल्याउन खोजिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले स्पष्ट पारेका छन् । उनले कपोलकल्पित कुरा गरेर यो योजनाको विषयमा अफवाह फैलाउने काम भइरहेको बताए।

विकासको काम गर्दा केही विनाश हुन्छ, उनले भने, अति कम वातावरणीय क्षतिसहित निजगढ बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ ।वातावरण संरक्षणमा सरकार निकै गम्भीर रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । जलवायु परिवर्तनबारे विश्वकै ध्यान आकर्षित गर्ने कालापत्थर बैठकदेखि गैँडाको जिरो पोचिङको अवस्थासम्म पु¥याउने काम सरकारकै कारण भएको हो, उनले भने । निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिपूर्ति गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र अगाडि बढिने पनि उनले बताए ।गोरखापत्रले खबर छापेकाे छ ।

merokhabarsathi

Read Previous

‘हेटौँडा हुँदै हुँदैन’

Read Next

बिहीबार र शुक्रबार पानी पर्ने सम्भावना, देशभर चिसो अझै बढ्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow On Instagram